Wednesday, May 7, 2014

#53 Timo Maran: Keha, luule ja loodus - biosemiootilise kriitika võimalikkusest

7. mai 2014 Arhiivis

Lindistust on võimalik kuulata siit.

KOKKUVÕTE:

Loengu eesmärgiks on biosemiootika, kultuurisemiootika ja kirjandusteooria seostamine eesmärgiga paremini aru saada kirjanduse ja looduse suhetest, kitsamalt looduskirjandusest.
Keha, luule ja loodus kui inimese bioloogilise ja biosemiootilise olemise aspektid:
  • keha, mis meil kõigil olemas on ja mille läbi me keskkonnaga seondume;
  • looduskeskkond, loodus ise, mis on struktuurne, tähenduslik, millega on võimalik tähenduslikke seoseid luua;
  • kirjandustekstid.
Biosemiootilisest kriitikast rääkides on siin kontekstiks on biosemiootika kui uurimissuuna areng, mis taotleb mõista ja kirjeldada tähendusloomet ja tähenduslikke struktuure looduskeskkonnas. Biosemiootilise kriitika all võiks siin mõista kirjanduse uurimist arusaamisega, et lisaks inimkultuurile on märgilised ka teiste liikide omavahelised suhted ja keskkonnaseosed ning samuti kõik need väga keerulised protsessid, mis meie kehade sees toimuvad – pärilikkusainete tõlgendamine, immuunsüsteemi tegevus jne ei ole mitte füüsikalised, põhjus-tagajärg-protsessid, vaid märgiliselt vahendatud, neis on olulisel kohal õppimine, harjumus, traditsioon jne.  
Biosemiootika on seisukohal, et tähendusprotsessid/märgiprotsessid läbivad loodust, toimivad erinevatel tasanditel kuni väga lihtsate elusolenditeni välja. Peamised tähendusprotsessid, mida uuritakse, on äratundmine, kommunikatsioon ja see, kuidas erinevatel organismidel tekivad assotsiatsioonid ja kategooriad ja kuidas neid kasutatakse. Biosemiootika rõhutab elusolendite subjektiivsust ja agentsust; seeläbi rehabiliteerib biosemiootiline vaade elusolendit kui elavat organismi keskkonnas, nähes, et elusolendi aktiivsus mõjutab paljuski ökoloogilisi ja evolutsioonilisi protsesse jms suhteid looduses. Viimasel ajal on biosemiootikas esile kerkinud küsimused seoses biosemiootilise vaatega evolutsioonile: kuidas tekivad eluslooduses erinevad semiootilised kompetentsid, milline on kõige lihtsam tasand, kus me saame märkide tõlgendamisest ja kommunikatsioonist rääkida (vt nt Terrence Deaconi autocell'i mudel [e.k. „iserakk“?]; samuti koodide-kodeerimise teema: millised on põhimõttelised erinevused koodide vahel inimkultuuris ja bioloogilises maailmas, nt rakutasandil; kuidas on oluline koodide paljusus.
Biosemiootika arengu valguses tekib küsimus: kuidas peaks vaade kirjandusele ja kultuurile muutuma, kui võtame eelduseks, et lisaks inimkultuurile on märgilised ka teiste liikide omavahelised suhted ja keskkonnaseosed ning organismide sees toimuvad protsessid? Mitte ainult raamatud ei ole tekstilised, mitte ainult seal ei toimu tähenduste interpreteerimine, vaid sarnaste tähenduste kaudu suhtlevad ja suhestuvad ka suur hulk teisi elusolendeid meie ümber, samuti aga see, kuidas meie endi kehades erinevatel tasanditel reaktsioonid, tajud, kohandumised toimivad – kõik see on samuti suuresti märgiliselt vahendatud.

On erinevaid võimalusi, kuidas biosemiootika saab kirjanduse uurimisse panustada. Kirjandusteadus võib üle võtta biosemiootilisi mudeleid (Nt Jakob von Uexkülli omailma-mudel: arusaam, et iga elusolendit ümbritseb subjektiivsete tähenduste sfäär, mis pole juhuslik, vaid korrapärane, tähenduslikult organiseeritud – kas sarnast mudelit saaks kasutada mõne kirjandusteose või selle tegelaste uurimisel, kas see annab midagi juurde?); samuti on võimalik tuua esile ja rõhutada sarnasusi loodusmaailma ja inimeste kultuuri toimimise ja üldise organisatsiooni vahel.

Looduskirjandus
Laiemas tähenduses kogu kirjasõna, mis keskkonda esitab, kaasa arvatud igasugused käsiraamatud, määrajad jne, mis pole päris puhas teaduslik kirjandus, vaid kus on osa ka inimese looval, kirjeldaval, kujundlikul väljendusel.
Et looduskirjandusest aru saada, on Timo Maran sünteesinud ja kohandanud erinevaid lähenemisi: Tartu-Moskva koolkonna semiootikat, kirjandussemiootikat ja biosemiootikat.
Keskne arusaam: lähtudes Tartu-Moskva kirjandussemiootikast, võib kirjandusteksti ja keskkonna suhet põhimõtteliselt kirjeldada kui modelleerimist, mudelite loomist, ja kirjandusteoseid kui keskkonna või keskkonnasuhte mudeleid. St me võime öelda, et iga loodusest kirjutatud tekst, iga loodusessee saab mudeliks inimese loodussuhte kohta; väljendab teatud inimese või kogukonna loodussuhet mingil viisil, mingis aspektis. See ei ole range mudel, vaid kunstiline mudel, pakub mingisuguse sarnasuse, lähenduse sellest, kuidas on võimalik loodusega suhestuda/kõnelda/kommunikeeruda.
See vaatenurk võimaldab ühtpidi säilitada ikoonilise (sarnasusel põhineva) suhte keskkonna ja tekstide vahel, on võimalik tekstide juurest tagasi või edasi minna keskkonna juurde (oluline nt keskkonnahariduse puhul), aga teiselt poolt ei ole vaja enam otsida üksühest mimeetilist suhet (mis on iseenesest problemaatiline ja palju kritiseeritud).
Mudeli mõiste võimaldab luua silda Tartu-Moskva koolkonnast (ja sekundaarsete modelleerivate süsteemide juurest) paljude teiste autorite juurde. Nt Thomas Sebeok on rääkinud zoosemiootilisest modelleerimisest: me suhestume keskkonnaga ka oma kehade läbi; kehatajude vastavus keskkonnaga on kirjeldatav mudelitena. See modelleerimisvõime ühendab inimesi ja paljusid teisi elusolendeid.
Zoosemiootilise modelleerimise mõõtme lisamine kirjanduse mõistmisse laseb näha otsesemat keskkonnaseost, kus ühikud reaalses füüsilises keskkonnas on seotud sellega, mida tekst esitab; keskkond võib teksti motiveerida (anda raamid, mille sees on võimalik keskkonda kirjasõnas väljendada või seda kirjasõna tõlgendada).
Sellise lähenemise puhul ilmneb, et tekstis saab eristada kolme erinevat modelleerimistasandit:
  • zoosemiootilist,
  • keelelist,
  • kunstilist (Lotmani mõistes sekundaarset) modelleerimist.
Kirjandusteos ise kuulub kunstilise modelleerimise valda, aga ta on võimeline representatsiooniks: ta suudab sisaldada infot, keerulist materjali – ses mõttes esitab ta lisaks nii zoosemiootilist kui keelelist tasandit, kombineerides ümber ja moonutades nende tasandite väljendusvahendeid.
Kirjandusteos on alati keele ja keskkonnataju suhtes natuke läbikumav. Ta on küll kunstiline tervik, aga temas on samas jälgi vahetust keskkonnaga koosolemisest ning ka keelelisest materjalist.
Zoosemiootiline modelleerimine lähtub inimese bioloogilisest ülesehitusest, meie meeleelundite ja närvisüsteemi võimalustest ning kasutab inimese omailmas olevaid korrapärasid tajude ja tegevuste seostamiseks. Looduskirjanduses avaldub zoosemiootiline modelleerimine sageli autori kehalisusena, kehaliste kogemuste kirjeldustena, tihti ka multisensoorsusena, erinevate tajukanalite kombineerimisena. Võib öelda, et emotsioonid jäävad kuskile zoosemiootilise ja keelelise modelleerimise vahele. Kui zoosemiootilised komponendid on tekstis olemas, muudavad nad teksti lugejale usutavamaks, ta haakub tekstiga paremini.
Keeleline modelleerimine kasutab keele võimalusi objektide ja nähtuste identifitseerimiseks ja informatsiooni edastamiseks. Looduskirjanduse teoses avaldub keeleline modelleerimine tihti bioloogiliste liikide, nende omaduste ja ökoloogiate, paikkondade ja olude kirjeldustena. Keeleline modelleerimine kujundab tegevusruumi, milles sündmustik toimub. Selle abil saab edasi anda teadmisi, õpetada.
Väga keerulistest nähtustest (nt keskkonnasuhted) rääkides aga ei piisa justkui ainult keelelisest modelleerimisest, vaja on ka kunstilist tasandit, mille sees luuakse konkreetse autori- ja teosepärane kunstiline ruum, kus põimuvad erinevad keeled: autori-, žanri-, kultuuriepohhi keeled, stilistika, mis võimaldab edastada komplekssemat informatsiooni. Looduskirjanduse puhul on kunstilise modelleerimise tasand sageli seotud väärtushinnangutega, looduse ja keskkonna väärtustamisega. Teksti kunstilisus on samas ka see, mis teeb teksti enda väärtuslikuks.
Näide: modelleerimistasandid Fred Jüssi loodusessees „Ohakas“. Selle kohta võib lugeda artiklit: „Biosemiootilinekriitika: Keskkonna modelleerimine kirjanduses“AKADEEMIAnr. 5 - 2013. 

Zoosemiootiline modelleerimine lähtub niisiis inimese omailmast, subjektiivsest maailmast: tajuvõimalustest ja käitumuslikest/tegevuslikest võimalustest tajudele reageerida. Zoosemiootilise modelleerimise arvestamine võimaldab näidata, kuidas inimese taju ja keskkond on vahetus tähendussuhtes. Samas on zoosemiootiline modelleerimine suures ulatuses keeles väljendamatu. See väljendamatus on eriti ilmne, kui mõelda erinevatele tajudele: väga väheste lõhnade või puuteaistingute kirjeldamiseks on olemas täpseid vasteid. See, kuidas me asju ära tunneme, näib olevat palju rikkalikum ja täpsem kui võimalused sellest kõnelemiseks. Rootsi antropoloog ja semiootik Alf Hornborg on kasutanud keele-eelsete tajumärkide mõistet. Erinevates silma-, kõrva-, nina-, keele- ja nahaaistingutes on ainult väike osa seda, mille üle on mõtiskletud, millele tähelepanu pööratud ja ühiseid keelelisi vasteid otsitud.
Siin võiks abi olla ungari päritolu juudi autor Michael Polanyi (1891–1976) ja eriti tema mõiste „vaikiv teadmine“ (tacit knowledge). Polanyi oli kriitiline positivismi ja teadusliku reduktsionismi suhtes ning rõhutas, et teadmisel on alati personaalne ja konkreetne loomus. „Vaikiva teadmise“ mõistet võib võtta märgimudelina. Selle märgimudeli eripära on, et tajujale/interpreteerijale on kättesaadav ainult osa märgist. Vaikiva teadmise märgil on kaks otsa: lähem ja kaugem / proksimaalne ja distaalne ning ühelt teisele minev ülesehitus. Polanyi jaoks on vaikiva teadmise esimene, proksimaalne pool alati varjatud. Proksimaalsele poolele pole vahetut ligipääsu, see jääb vaikivaks teadmiseks, mille saame heal juhul rekonstrueerida kuidagi kaudselt. Vaikivas teadmises ilmub tähendus tagantjärele, „saame targaks tagantjärele“. Vaikiva teadmise käigus tähendus koguneb: üksikud eeltähenduslikud nähtused ja seosed proksimaalses pooles ei ole üksinda tähenduslikud ega suuda meie tähelepanu pälvida, aga kui nad on koondunud ja kogunenud, siis saame neist distaalses pooles teadlikuks. Polanyi toob näiteks inimese näo. Inimesel on väga hea võime tuttavaid nägusid ära tunda, aga kui peaks hakkama ükshaaval kirjeldama tuttava näo eri omadusi või elemente, selgub, et see on kohutavalt raske.
Suur hulk meie keskkonnaseostest võib tegelikult toimida samal viisil: meie kehades leiab aset hulk eri tasandite tähendusprotsesse: immuunsüsteemis, neuroloogilisel tasandil jne. Kõigist neist protsessidest ei saa me teadlikud olla. Aga teatud tingimustel võib rakkude ja kudede keeruline kommunikatsioon tiheneda nii, et me ühel hetkel paneme seda tähele ja suudame kognitiivselt sõnastada ja ka kirja panna. (Nt heameel päikesepaistest, mudase ilma masendus jne.)
Loodusesseed sisaldavad sageli viiteid autori kehalisele kogemusele, eri tajudele (multisensoorsed kirjeldused). Teksti jõuab sõnastatud kogemus, märgisuhte distaalne pool, mille varjus on proksmaalne pool, hulk vahetuid keskkonnatajusid, mis teksti ei jõua. Siin on olulisel kohal autori kui bioloogilise olendi keha seondumine füüsilise keskkonnaga, ilmastiku, looduse rütmidega jne, mida ei tohiks tähelepanuta jätta.
Loodusessee ei ole niisiis efektiivne vahend vahetu keskkonnakogemuse edasiandmiseks: sõnu ja mõisteid, mida kasutada, ei ole piisavalt, tegelik kogemus on märksa rikkalikum, mitmekesisem ja partikulaarsem. Loodusessee võib aga inimesele meelde tuletada tema enda minevikust mälestusi sarnastest läbielamistest ja seeläbi uuesti esile kutsuda ka hulga vahetumaid mäluseoseid. Või siis võib loodusessee inimest niivõrd köita, et ajab teda otsima keskkonnast sarnast kogemust.
See olekski kõik, kui poleks kunstilise modelleerimise tasandit. Et aga loodusessee töötab ka kui kunstitekst, keeruliselt erinevatest keeltest ja koodidest läbipõimitud tervik, see avardab märgatavalt võimalusi, kuidas üsna keerukat keskkonnasuhet üldse saab kommunikeerida. Kunstiline modelleerimine tasakaalustab zoosemiootilise modelleerimise väljendamatust ja võimaldab keskkonnasuhte adekvaatset esitust. Kunstilised mudelid võivad ka oma objektist lahkneda, toimida iseseisvana ja omandada iseseisva tähenduse ja väärtuse ning hakata omakorda inspireerima uusi tähendusseoseid, tõlgendusi ja arusaamu. See on iseloomulik just kunstitekstidele, mitte paljastele keskkonnakirjeldustele, kus on esiplaanil keelelise modelleerimise tasand, mida on ilma ligipääsuta tegelikule keskkonnale küllalt igav lugeda. Kunstilist teksti saab aga lugeda ja nautida ka juhul, kui meil kirjeldatava reaalse keskkonnaga mingit seost või kogemust ei ole.

Vahetekstideks olid Mart Mägra (luuletajanimega Vesipapp) luuletused.

Rändav järv
On kuskil kohanimi Kurepõllu. Siin künnis kured.
Suur eluhulk kui ilmutuse ime. Põllu raamistuses
lind linnu kõrval. Sadadena. Mustas nelinurgas.
Pilt koonduslaagri hallidest. Või vennaskalmistu,
kus kivikülv nii ühetasane. On hallid märgid mustal.
Lindvabad linnud seatud piirist üle astumata,
mis sündmus vastu loodust, ebakorraline, äraspidine. –
On keegi sõnastamas asju, mille väljendus on asi ise,
sest loodus lihtsalt lahendab ja taastab tasakaalu:
põld lendu tõuseb nagu rändav järv ja muutub lindudeks.

Kokkuvõtte tegi Mirjam Parve.

No comments:

Post a Comment