Tuesday, April 29, 2014

ERROR #50 Fideelia-Signe Roots. Kui naine tahab olla kangelane

Kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia doktorant FIDEELIA-SIGNE ROOTS kõneleb naise kui kangelase kuvandist.

Von Krahli Akadeemia, 28.04.2014

Lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Elo-Maria Roots
Performance "Äng" kujutas Teet Veispaki korraldatud samanimelise performance´id koondava ürituse raames 161 km pikkust jalgsimatka palja ülakehaga Tartust Karepale 8.08-13.08.2011, mis lõppes Richard Sagrita talumuuseumi õuel lipu heiskamisega. Paljas ülakeha avalikus ruumis, mis on meeste jaoks tavapärane tähendab naise jaoks kangelastegu või hullumeelsust. Minu kestvusperformance´i peaeesmärk oli testida naise kehakuvandi piire ja vaadata kuidas võrdõiguslikkuse seadus praktikas kehtib. Performance´i alaeesmärk oli oma füüsilised võimed proovile panna. Alaeesmärk ja peaeesmärk vahetasid kohad kolmandaks päevaks.

Avalikus ruumis kehtivad kirjutamata reeglid, mille rikkumine mõjub vea-elemendi või katkestusena. Ajaloolane Carlo Ginzburg leiab, et tuttava võõraks muutmine, estrangment on viljakas kultuurianalüüsi tehnika (vt Viktor Shklovsk), mida kasutatakse edukalt ka kunstipraktikas. Võõritusefekti tekitas käesoleval juhul minu bioloogiline sugu. Nt kutsus Väike-Maarja vallavanem Indrek Keskküla avaliku korra rikkumise eest politsei.Vaata Fideelia-Signe performance´it "Äng" siit.
Vaata Reporteri uudisklippi siit.

Mitmed feministlikud mõtlejad, näiteks Simone de Beauvoir leiavad, et naise keha on tema situatsioon, mis kuulub kokkuvõttes ühiskonnale. Mehelikus võimuühiskonnas on naine objekt, mistõttu rakendub naise kehale rangem reeglistik. Naise keha on pidevas lahingukeerises, mida pommitavad erinevad moe- ja kosmeetikafirmad jms (vt nt Barbara Krugeri kunstilooming). Minu aktsiooni eesmärgiks oli naise keha sellest vabastada ning ise oma keha üle otsustada. Sellega seotud kannatused võib võtta kokku Reet Varblase sõnadega: "naisekeha võitlusvälja situatsiooni läbi elamas".
"Võitlus" on väljend, mida tihtilugu feministega seostatakse. Võitluses on kangelased, kes võivad oma ennustamatu käitumisega vastase ootamatusse olukorda panna, vt Juri Lotmani käsitlust lollist, targast ja hullust. Tänapäeva tarbimisühiskonnas neelab kapitalism alla mässu, muutes kangelasteod seksikaks meelelahutuseks.
Kangelase definitsioon paistab Eesti keele seletavas sõnaraamatu (2009) keskse määratluse järgi pigem mehe kohta passivat. Kangelase maskuliinsus on ülekultuuriline nähtus, mida viimasel ajal on kritiseeritud osaliselt tänu USA massikultuuris üleseksualiseeritud superkangelannadele. Superkangelane erineb tavakodanikust kangelasest supervõimete, kostüümi ja varjunime poolest. Superkangelannat peetakse üldiselt superkangelase naissoost variandiks, kes on üleseksualiseeritud ning väänatud ebaloomulikesse poosidesse, kuna on joonistatud meeste pilgu (male gaze) jaoks (vt L. Mulvey). Pierre Bourdieu leiab, et aastatuhandetega sügavale juurdunud soorolle võetakse nii normaalsena, et neid enam isegi ei teadvustata. Patriarhaalne maailmakord on pideva ja pikaajalise, nähtmatu ja nähtava töö tulemusel kinnistunud inimeste kehadesse ning ajudesse, nii et algselt kunstlik on moondunud loomulikuks sel määral, et isegi naised taastoodavad endile kahjulikke soostereotüüpe.
Lotman väidab, et tavatu tegu võib kordumisel kanduda "plahvatuse" valdkonnast harjumuse sfääri. Niipea kui tegu on sooritatud, saab ta jäljendamisobjektiks. Pikkade juustega poolpalja naise tegelaskuju elab oma elu, vt nt Eva Seppingu video "15 minutes of Shame".

Noppeid diskussionist

Kas on plaanis "juhtumeid" juurde tekitada?
Kas reaktsioon oleks olnud väga teistsugune, kui keha oleks olnud klassikalises mõttes "vormist väljas"?
Kas käesoleva aktsiooni eesmärgiks oli mõjutada rahva üldist arusaama või selleks, et muuta seadust?
Kas reaktsioon aktsioonile oli ootuspärane?

Post-Semiosalong
No comments:

Post a Comment